Atès l’important nivell econòmic del pressupost consolidat que gestiona aquest Ajuntament, i en la línia d’assegurar la coherent transparència operativa, el nostre grup municipal entén que es fa imprescindible la realització regular d’auditories, tant de caire genèric, com específiques i de gestió de les finances municipals i de les seves empreses municipals.

Atès que seria necessari, per obvi, comentar les justificacions que suporten aquesta proposta. No obstant això, es poden esmentar aspectes tal com els derivats del propi control de gestió, amb la corresponent aplicació de despeses i disposició d’ingressos, la definició justificada de l’òptim romanent líquid, en funció dels eventuals costos associats que pot comportar, o l’aplicació dels diversos recursos econòmics disponibles als diferents conceptes pressupostaris i contingències excepcionals o imprevistes.

Atès que és igualment important la incidència de l’alt nivell d’endeutament, i la seva previsible evolució, sobre les obligacions fiscals del ciutadà. Això fa que tingui un excepcional pes, entre d’altres accions, la disposició ajustada i acurada de les corresponents línies de crèdit, amb els costos que comporten, i el seguiment i control dels respectius plans d’execució i finançament relacionats amb els objectius definits pels projectes d’inversió, justificant i assegurant la utilització més adequada i racional dels recursos econòmics sobre les respectives realitzacions inversores.

Atès que el nivell d’endeutament d’aquest Ajuntament i de les seves empreses municipals es troba en el límits molt considerables que estableix la Legislació vigent.

Atès que l’Ajuntament de Reus travessa una difícil situació de la seva hisenda municipal, fruit de la gestió dels darrers anys i que aquesta situació ha vingut provocada per algunes operacions de crèdit realitzades des del holding de les empreses municipals.

Atès que aquest endeutament, forjat de manera ininterrompuda dels darrers anys, amb romanents de tresoreria ficticis, sense l’adopció de cap pla de sanejament efectiu, i sense que, per part dels organismes de tutela financera de la Generalitat ni de la Sindicatura de Comptes s’efectués cap advertiment ni es prengués cap mesura per evitar i corregir la seva progressió.

Atès el gran esforç que està fent el conjunt de la ciutadania de Reus suportant una elevada fiscalitat.

Atès que el deute públic representa avui un dels principals problemes de les institucions públiques i afecta quotidianament la vida de la ciutadania i els serveis públics, degut a l’obligatorietat de les institucions de fer front prioritàriament al deute financer, per davant dels serveis públics i el manteniment de les estructures de solidaritat i benestar.

Atès que actualment i en relació a les presumptes irregularitats que estan en l’origen de la major part d’aquest deute, hi ha causes obertes al Jutjat d’Instrucció núm. 1 i 3 de Reus, la resolució de les quals podria demostrar que, no només els interessos sinó també el principal del deute pot tenir també la consideració de deute il·legítim.

Atès que aquest govern sempre ha volgut demostrar una màxima transparència en la seva gestió municipal i de les empreses municipals.


Pels motius anteriorment exposats, el grup municipal Ara Reus proposa adoptar els següents acords:

1.- La realització, per una empresa externa, de les oportunes auditories de comptes i de gestió del període 2011-2014, necessàries per proporcionar el degut general coneixement a tots els Grups Municipals, de l’estructura de l’economia municipal i empreses municipals, la seva previsible evolució i els criteris fonamentals de l’operativa aplicada.Una de les principals queixes actuals dels petits, mitjans i grans empresaris té a veure amb les dificultats que troben les empreses a l'hora d'emplenar els  tràmits burocràtics i aconseguir la llicència d’activitat. En aquest sentit Ara Reus creu convenient que des de l’Ajuntament de Reus s’impulsin i s’agilitzin els tràmits per a l’inici de l’activitat empresarial.

L’Ajuntament és l'administració més propera al ciutadà i per tant el que més capacitat té d'actuar de manera immediata en el territori, com a entitat pública que es sensibilitza amb la realitat de manera directa, permanent i reconeixent que els ajuntaments no estan aliens a la greu situació social i econòmica.

Més enllà de les competències que les diferents administracions tenen per llei, com una obligació principal per les entitats locals, és important la definició d'una estratègia clara per al foment de l'activitat econòmica, per facilitar la implantació de noves inversions empresarials i la formació i qualificació dels recursos humans del territori, amb l'objectiu central de la creació d'ocupació.

Tot i ser conscients que el nostre municipi disposa de l'ordenança reguladora de les activitats sotmeses a llicència municipal seria convenient deixar parcialment sense efecte la mateixa en alguns casos i permetre així a l'emprenedor, amb la prèvia presentació de la documentació l’obertura del nou comerç i/o negoci.  Posteriorment l'Ajuntament, via inspecció, podria comprovar que els papers i la realitat s'ajusten a la normativa. Més concretament, amb un previ permís d'obres, un cop adequades les instal·lacions d'un negoci, el propietari pugui obrir l'establiment, sense necessitat de la llicència definitiva d'activitats actual. Aquesta mesura no ha de canviar excessivament els requisits que ha de complir una activitat, es tracta d'una mesura d'agilització burocràtica destinada a ajudar els emprenedors.

D’aquesta forma el comerciant podria obrir l'establiment només després d'haver fet saber l'obertura amb documentació. La comunicació s’hauria de tramitar en persona o habilitar la via telemàtica. Després, es faria la visita dels inspectors municipals, que li comprovaran la memòria descriptiva de l'activitat i la certificació tècnica que acredités que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen a la normativa urbanística.

Així l'emprenedor podria obtenir un rendiment del negoci sense haver d'esperar la llicència municipal que en ocasions s’allarga durant molts mesos.

En aquesta línia destaquem que alguns Ajuntaments de Catalunya ja estan actuant d’aquesta forma amb la finalitat d’ajustar-se als objectius marcats per la directiva de serveis europea que pretén simplificar els procediments i apostar per la tramitació electrònica.

Pels motius anteriorment exposats, el grup municipal Ara Reus proposa adoptar els següents acords:

1.- Que l’Ajuntament de Reus, amb la finalitat d’agilitzar les tramitacions burocràtiques de noves activitats, permeti obrir nous establiments i/o comerços amb la prèvia presentació de la documentació i que l’emprenedor obtingui una llicencia provisional amb la que podrà desenvolupar la seva activitat empresarial un cop adequades les instal·lacions del nou establiment.La Guàrdia Urbana de Reus va posar en marxa el passat mes d’octubre les Comissaries Externes de Proximitat (CEP). Cinc nous punts de recollida de denúncies i d’informació per facilitar el contacte de les institucions policials amb la ciutadania.

L’objectiu de les CEP és aproximar la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra a la ciutadania i a la vida diària dels barris i ser punts de referència on la gent, quan se li plantegi un problema o dubte, pugui recórrer a l’assessorament d’un professional de la policia de manera més accessible i ràpida que en una comissaria convencional».

Ara bé, aquestes Comissaries Externes de Proximitat no estan senyalitzades i per tant dificulten la seva localització als ciutadans i vianants que puguin necessitar d’aquest serveis en algun moment. 

Tot i que ens han informat que les plaques de senyalització de les CEP es van encarregar i s’han produït, desconeixem els motius pels quals encara no s’han instal·lat.

És per aquests motius que el grup municipal Ara Reus fa el següent prec:

1.- Que s’instal·lin les plaques de senyalització de les Comissaries Externes de Proximitat en els punts de la ciutat de Reus on s’han instal·lat.


La ciutat de Reus disposa en l’actualitat d’unes 200 parades de bus urbà que posen a disposició del ciutadà un transport públic municipal que ofereix la facilitat en la mobilitat dels nostres veïns.

Algunes parades d’autobús disposen de bancs i marquesines que faciliten l’aixopluc dels usuaris del transport urbà els dies de pluja i vent l’aixopluc o el refugi pels dies que fa molt de sol. En canvi tenim nombroses parades d’autobús que només disposen del punt de parada sense marquesina ni bancs.

Des d’Ara Reus som conscients que hi haurà espais i voreres on físicament és impossible instal·lar-ne. Ara bé, estem segurs que hi ha d’altres on si es poden instal·lar marquesines que oferiran un millor servei als nostres ciutadans i als usuaris del transport urbà.

És per aquests motius que el grup municipal Ara Reus fa el següent prec:

1.- Que l’equip de Govern endegui les actuacions necessàries per tal que, amb la màxima celeritat possible i a les parades on sigui possible, s’instal·lin marquesines a les parades d’autobús de la ciutat de Reus per tal de resguardar als usuaris del transport públic municipal de les inclemències meteorològiques.


El passat 7 de juny de 2013 el grup municipal d’Ara Reus va presentar un prec perquè l’Ajuntament de Reus potenciés els departaments de l’Ajuntament, empreses municipal i/o organismes autònoms per la cercar de qualsevol línia de finançament, fons i/o subvenció europea. 

Som coneixedors que, des de fa temps, IMFE i Redessa són alguns dels organismes i empreses que es dediquen a la recerca de fons europeus i felicitem al seu personal per la tasca que desenvolupen.

També, en aquella sessió plenària se’ns va respondre que s’estava treballant per designar una persona de l’Ajuntament de Reus perquè es dediqués prioritàriament a aquesta labor i que tant aviat com avancessin en aquesta línia ens ho farien saber.

Tenint en compte que no hem rebut cap més informació sobre aquest assumpte, Ara Reus fa les següents preguntes:

1.- Hi ha alguna persona que es dediqui, prioritàriament, a la recerca de fons i subvencions europees?

2.- En cas afirmatiu, quan va iniciar la seva tasca en aquesta àrea?

3.- Quantes subvencions i/o projectes s’han redactat i presentat per captar fons europeu?

4.- Quin ha estat l’import total que s’ha aconseguit mitjançant les línies de fons i subvencions europees?  


Les cookies ens permeten oferir els nostres serveis. En utilitzar els nostres serveis, acceptes l'ús que fem de les cookies

Si no cambia la configuració del seu navegador, vostè accepta l'us

Acepto